Mediacja

Mediacja jest to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia - tzw. mediator, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego rozstrzygnięcia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania. W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne). Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej.

Zasady

Każda mediacja, nieważne, czy rówieśnicza, rodzinna, szkolna, między firmami itp. powinna kierować się podobnymi zasadami. Podstawowe standardy mediacji to:

 • Zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony

 • Zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją)

 • Zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie

 • Zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi

 • Zasada neutralności (zakazu wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu)

 • Zasada szybkości i efektywności postępowania

 • Zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony

Oprócz powyższych zasad na mediatorze ciążą też pewne obowiązki informacyjne względem stron, a także – patrząc z punktu widzenia etyki – pewne ograniczenia względem jego działalności reklamowej. Dodatkowo mediacja cechuje się:

 • Nieformalnością i prywatnością postępowania.

 • Budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie, a także poczucia bezpieczeństwa

 • Satysfakcją rozstrzygnięć dla obydwóch (wszystkich) stron konfliktu (win-win/wygrany-wygrany).

12 etapów mediacji według Christophera W. Moore'a:

 • nawiązanie kontaktu ze stronami

 • wybór strategii mediacji

 • zbieranie i analiza informacji

 • sporządzenie szczegółowego planu mediacji

 • budowanie zaufania i współpracy

 • rozpoczęcie sesji mediacyjnej

 • zdefiniowanie spraw i ustalenie planu

 • odkrywanie ukrytych interesów

 • generowanie opcji rozwiązań

 • ocena możliwości rozwiązań

 • przetarg końcowy

 • osiągnięcie formalnego porozumienia