Pomoc finansowa

Realizacja projektu uzalezniona jest w dużej mierze od zmierzania do celu głównego projektu jakim jest przywrócenie osoby pokrzywdzonej do społeczństwa, poprzez zagwarantowanie jej różnych form pomocowych. Sytuacja osób pokrzywdzonych jest różna, dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziało katalog form pomocowych, z których Stowarzyszenie może swoim podopiecznym zaoferować:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw - poprzez zakup ich przez Stowarzyszenie i wręczenie Beneficjentowi albo poprzez zakupienie usługi;

  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - poprzez zakup usługi;

  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu - poprzez opłacenie czynszu lub mediów;

  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - poprzez zwrot finansowy na podstawie biletów;

  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych - poprzez wręczenie bonów żywnościowych;

  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej - poprzez wręczenie bonów towarowych;

  • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (zarówno na wyjazd letni jak i ziomowy) - poprzez opłacenie tego typu usług;

Aby skorzystać z tych form pomocy należy zgłosić takie zapotrzebowanie osobie pierwszego kontaktu, która następnie po analizie sytuacji majątkowej naszego podopiecznego wyda decyzję (w formie papierowej) o przyznaniu pomocy finansowej. W przypadku odmowy decyzja nie jest wydawana. Od stanowiska osoby pierwszego kontaktu nie przysługuje odwołanie (to nie jest postępowanie administracyjne), a prośbę o ewentualne ponowne rozpozanie prośby można zgłosić do koordynatora projektu.

Prosże pamiętać, że pomoc finansowa nigdy nie polega na wręczeniu do rąk bądź przelaniu pieniędzy na konto naszego Beneficjenta (z wyłączeniem zwrotu kosztów przejazdu Beneficjenta).