Pomoc osoby pierwszego kontaktu

Osoba pierwszego kontaktu jest osobą kluczą dla prawidłowej realizacji projektu, gdyż odpowiada za pierwszy kontakt z Beneficjentami. Prowadzi bieżący monitoring sytuacji prawnej, społecznej, ekonomicznej i psychologicznej Beneficjentów, poprzez prowadzenie z nimi spotkań - średnio raz na 2 tygodnie (czyli 2 razy w miesiącu). Ponadto osoba pierwszego kontaktu zajmuje się prowadzeniem Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i pomaga w pracy specjalistom (prawnikom, psychologom, mediatorom).

 

 Zasady jakimi osoby pierwszego kontaktu muszą się kierować w kontekście pracy z Beneficjentami:

  • szacunek i troska o pokrzywdzonego przestępstwem;

  • poufność – wszelkie informacje pozostają do wiadomości tylko członków zespołu – ZAKAZ udzielania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o Beneficjentach projektu i udzielanych im formom pomocy;

  • dostępność – każda osoba pokrzywdzona powinna znaleźć pomoc, bez względu na czynniki zewnętrzne;

  • szybkość – świadczenia muszą być udzielane bez zbędnej zwłoki;

  • równość – wszystkie osoby pokrzywdzone muszą być traktowane w taki sam sposób;

  • nieodpłatność – świadczenia są zawsze udzielane bezpłatnie;

  • aktywność osoby pokrzywdzonej – pomoc udzielana pokrzywdzonemu ma na celu przede wszystkim ją zmotywować do działania.